MHCC Animation in Vietnamese

1
00:00:03,200 --> 00:00:05,200
The Commissioner là một tổ chức độc lập

2
00:00:05,360 --> 00:00:06,560
phụ trách giải quyết khiếu nại

3
00:00:06,560 --> 00:00:09,360
về các dịch vụ sức khỏe tâm thần công cộng tại Victoria.

4
00:00:09,880 --> 00:00:13,720
Chúng tôi có thể giải quyết khiếu nại về bất cứ dịch vụ sức khỏe tâm thần công cộng nào,

5
00:00:13,960 --> 00:00:16,520
bao gồm cả các dịch vụ do bệnh viện công cung cấp.

6
00:00:16,920 --> 00:00:20,040
Các dịch vụ của chúng tôi miễn phí và kín đáo cho mọi người

7
00:00:20,160 --> 00:00:23,240
bất kể thị thực (visa) hoặc tình trạng cư trú của quý vị thuộc diện nào,

8
00:00:23,480 --> 00:00:26,400
và việc khiếu nại sẽ không ảnh hưởng đến đơn xin visa của quý vị.

9
00:00:27,120 --> 00:00:31,600
Chúng tôi sẽ lắng nghe để xem điều gì không đúng và cho quý vị biết cách chúng tôi có thể giúp.

10
00:00:31,920 --> 00:00:34,040
Nếu quý vị cần giúp đỡ về ngôn ngữ của mình,

11
00:00:34,320 --> 00:00:37,240
Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên miễn phí cho quý vị.

12
00:00:37,760 --> 00:00:39,720
Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc nói khó,

13
00:00:39,880 --> 00:00:44,240
Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị thông qua dịch vụ National Relay Service.

14
00:00:44,600 --> 00:00:49,040
Xin nhớ cho, việc khiếu nại có thể cải thiện hệ thống sức khỏe tâm thần Victoria

15
00:00:49,040 --> 00:00:50,840
Cho quý vị và những người khác.

16
00:00:51,400 --> 00:00:56,480
Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số 1800 246 054

17
00:00:56,760 --> 00:01:00,160
Nói chuyện với nhân viên của chúng tôi hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi.

18
00:01:00,880 --> 00:01:03,320
Khiếu nại là chuyện bình thường, không sao cả.
 

Updated